top of page
Betongborrning mot ett stenblock.
Maskin framför Läppstiftet i Göteborg.

Markarbeten & entreprenad

Göteborgs betongborrning har grävmaskiner, hjullastare och teleskoplastare som kan ta från 1,5 till 21 ton för alla typer av markarbeten & entreprenad. Vi arbetar i dag för flera stora byggföretag men även för dig som privatperson. Vi har ett långtgående samarbete med kommuner och statliga bolag med ramavtal när det gäller all typ av markarbeten.

Plattsättning och murar

Vi utfört all form av plattsättningar med betongsten, natursten och skiffer. Vi har kompetens för murbyggnationer med Keystone eller liknande, natursten eller L-stöd.

Enskilda avlopp

Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till mängden kväve och fosfor i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. Det som fastighetsägare är ansvarig för att din avloppsanläggning fungerar enligt gällande föreskrifter. Vi anlägger och installerar alla typer av infiltrationsanläggningar, markbäddar och minireningsverk.

Vatten, avlopp och dränering

Göteborgs betongborrning utför alla typer av markjobb kopplat till vatten och avlopp. Vi hjälper dig även med dränering runt hus. Dränering är ett viktigt arbete som lägger grunden till en sund inomhusmiljö. Vi utför husdräneringar med bland annat isodrän och platonmatta samt isolering av grunder.

Grunder

Vi utför schaktning för grunder där bland annat dränering, grävning för vatten och avlopp, dagvatten och elanslutning ingår. Vi tar hand om återfyllnad och schakt kring tomten för korrekt avrinning och planering.

Marksanering

Vi utför marksaneringar efter bränder och alla typer av utsläpp.

 

Lastbilstransporter 

Behöver du hjälp med lastbilstransport? Transporter tar vi hand om med en vagnpark bestående av lastväxlarfordon, schakt- och kranbilar med tillhörande släp, containrar och flak. Vi löser schakttransporter, asfalt, betong och krantransporter utan problem. Vill du ha hjälp med flytt av maskiner och utrustning med mera löser vi även det.

Stenspräckning

Där det inte är möjligt eller lämpligt att spränga eller på annat vis ta bort sten och berg har vi möjlighet att lösa problemet på ett skonsamt och vibrationsfritt sätt. Vi har möjlighet att spräcka eller, där det är mer lämpligt, såga och transportera både berg och stenar. I trånga utrymmen har vi möjlighet att använda mindre borriggar och robotar för att lösa uppgiften.

 • Vad är asbest?
  Asbest är en grupp naturligt förekommande mineraler som förr i tiden användes i byggmaterial på grund av dess brand- och värmetåliga egenskaper. Det är än idag vanligt att hitta asbest i äldre byggnader och därmed viktigt att anlita erfarna asbestsanerare för att sanera asbest på platser där den är skadlig för människor.
 • Är asbest farligt för människor?
  Ja, exponering för asbest kan vara farlig och orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive lungsjukdomar och olika former av cancer.
 • När behöver jag sanera asbest?
  Asbestsanering är nödvändig när asbestmaterial är skadat, slitet eller om det finns risk för exponering. Kontakta oss om du behöver hjälp med provtagning av asbest, analys av resultatet samt riskbedömning.
 • Hur vet jag om mitt hem innehåller asbest?
  En professionell asbestprovtagning kan fastställa om asbest finns i ditt hem. Kontakta oss om du behöver hjälp.
 • Vad är asbestsanering?
  Asbestsanering är processen att säkert ta bort och avlägsna asbestmaterial för att minimera riskerna för exponering. Göteborgs betongborrning har många års erfarenhet av asbestsanering och utför alla typer av asbestsanering i Göteborg med omnejd. Eternit, kakelfix, mattlim och rörisolering är några exempel.
 • Kan ni ta prov av asbest?
  Ja, vi hjälper gärna till med miljöinventeringar och provtagningar inför ombyggnationer och renoveringar.
 • Hur går sanering av asbest till?
  Sanering av asbest och PCB styrs av omfattande regelverk och lagkrav. All personal som utför asbest- och PCB-sanering måste genomgå specifik utbildning löpande. Företaget som utför sanering av asbest & PCB måste ansöka om specifika tillstånd för att få utföra denna typ av uppdrag. Det viktigaste när man utför saneringar är att skydda tredje person samt den personal som utför arbetet. Detta innebär ofta omfattande förberedande arbeten innan själva saneringen kan genomföras.
 • Vilka säkerhetsåtgärder vidtas under asbestsanering?
  Vi vidtar alla säkerhetsåtgärder som krävs vid sanering av asbest. Vår personal som sanerar asbest bär bland annat skyddsutrustning, arbetar i kontrollerade områden och använder specialutrustning för att minska riskerna för exponering. Det är viktigt att inte underskatta vikten av att anlita kvalificerade experter för att hantera en sanering av asbest, både av säkerhetsskäl och för att följa de lagar och föreskrifter som reglerar denna verksamhet.
 • Vad händer med asbestavfallet?
  Asbestavfall hanteras och bortskaffas enligt strikta miljöregler för att minimera miljöpåverkan. Du kan vara säker på att vi effektivt tar hand om all asbesthaltigt material i full överensstämmelse med gällande bestämmelser, inklusive ansvar för säker transport till slutbehandling.
 • Hur lång tid tar en vanlig asbestsanering?
  Tiden varierar beroende på omfattningen av saneringen och de specifika kraven för projektet.
 • Vad kostar sanering av asbest och PCB?
  Kostnaden för asbestsanering kan variera avsevärt beroende på flera faktorer, inklusive omfattningen av saneringsprojektet, platsen, typen av asbestmaterial som måste tas bort och eventuella utmaningar som kan uppstå. Vänligen kontakta oss för att få en exakt kostnadsuppskattning. Vi kan utföra en inspektion och ge en skräddarsydd offert baserad på dina specifika behov och förhållanden.

Behöver du hjälp med markarbeten?
Kontakta oss i dag.

bottom of page