top of page
Betongborrning mot ett stenblock.

Markarbeten & entreprenad

Göteborgs betongborrning har grävmaskiner, hjullastare och teleskoplastare som kan ta från 1,5 till 21 ton för alla typer av markarbeten & entreprenad. Vi arbetar i dag för flera stora byggföretag men även för dig som privatperson. Vi har ett långtgående samarbete med kommuner och statliga bolag med ramavtal när det gäller all typ av markarbeten.

Plattsättning och murar

Vi utfört all form av plattsättningar med betongsten, natursten och skiffer. Vi har kompetens för murbyggnationer med Keystone eller liknande, natursten eller L-stöd.

Enskilda avlopp

Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp bidrar till mängden kväve och fosfor i våra vattendrag, sjöar och kustvatten. Det som fastighetsägare är ansvarig för att din avloppsanläggning fungerar enligt gällande föreskrifter. Vi anlägger och installerar alla typer av infiltrationsanläggningar, markbäddar och minireningsverk.

Vatten, avlopp och dränering

Göteborgs betongborrning utför alla typer av markjobb kopplat till vatten och avlopp. Vi hjälper dig även med dränering runt hus. Dränering är ett viktigt arbete som lägger grunden till en sund inomhusmiljö. Vi utför husdräneringar med bland annat isodrän och platonmatta samt isolering av grunder.

Grunder

Vi utför schaktning för grunder där bland annat dränering, grävning för vatten och avlopp, dagvatten och elanslutning ingår. Vi tar hand om återfyllnad och schakt kring tomten för korrekt avrinning och planering.

Marksanering

Vi utför marksaneringar efter bränder och alla typer av utsläpp.

 

Lastbilstransporter 

Behöver du hjälp med lastbilstransport? Transporter tar vi hand om med en vagnpark bestående av lastväxlarfordon, schakt- och kranbilar med tillhörande släp, containrar och flak. Vi löser schakttransporter, asfalt, betong och krantransporter utan problem. Vill du ha hjälp med flytt av maskiner och utrustning med mera löser vi även det.

Stenspräckning

Där det inte är möjligt eller lämpligt att spränga eller på annat vis ta bort sten och berg har vi möjlighet att lösa problemet på ett skonsamt och vibrationsfritt sätt. Vi har möjlighet att spräcka eller, där det är mer lämpligt, såga och transportera både berg och stenar. I trånga utrymmen har vi möjlighet att använda mindre borriggar och robotar för att lösa uppgiften.

 • Utför ni all typ av asbestsanering?
  Ja, vi utför all typ av sanering av asbest och PCB. Beroende på var du har funnit asbest eller PCB-haltigt material skiljer sig metoden för sanering väldigt mycket åt.
 • Kan ni ta prov av asbest?
  Ja, vi hjälper gärna till med miljöinventeringar och provtagningar inför ombyggnationer och renoveringar.
 • Hur går sanering av asbest till?
  Sanering av asbest och PCB styrs av omfattande regelverk och lagkrav. All personal som utför asbest- och PCB-sanering måste genomgå specifik utbildning löpande. Företaget som utför sanering av asbest & PCB måste ansöka om specifika tillstånd för att få utföra denna typ av uppdrag. Det viktigaste när man utför saneringar är att skydda tredje person samt den personal som utför arbetet. Detta innebär ofta omfattande förberedande arbeten innan själva saneringen kan genomföras.
 • Vad kostar sanering av asbest och PCB?
  Sanering av asbest är ett omfattande arbete. Alla moment innebär ofta att arbetet blir kostsamt. Hör av dig till oss så kommer vi ut på plats och tar fram en kalkyl och kostnadsberäkning.

Behöver du hjälp med markarbeten?
Kontakta oss i dag.

bottom of page